1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

zasada, która uznaje i legitymizuje nie tylko różnice kulturowe pomiędzy odrębnymi grupami ludzi, ale także samo istnienie rozmaitych kultur, ich współistnienie i wzajemne oddziaływanie. Pozwala docenić przejawy kultury właściwe dla danego społeczeństwa, kraju lub regionu, daje pole do akceptacji i wzajemnego dzielenia się cechami tej lub innej kultury w danym miejscu na świecie. Pojęcie różnorodności kulturowej jest ściśle związane z tożsamością kulturową, międzykulturowością (patrz hasło → Międzykulturowość) i wielokulturowością, które oznaczają relacje pomiędzy różnymi językami, grupami etnicznymi, religiami, gastronomiami itp. W działaniach prowadzonych w środowisku międzykulturowym ważne jest rozpoznanie specyfiki danej grupy w kontekście różnorodności – kulturowej, związanej z płcią, wiekiem itp. Inaczej świat – na przykład wobec mężczyzn – porządkują kobiety ze wsi, a inaczej z miast i na odwrót. Należy też pamiętać o różnorodności samych kobiet, mających różne zainteresowania. Podobnie w działaniach z uczestnictwem grup senioralnych – tym, co różnicuje, jest nie tylko wiek, ale także płeć, doświadczenie, stan zdrowia, wykształcenie, podejście do życia.