1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

Języki: Polski

Uchodźczyni, uchodźca

– osoba, która pod przymusem okoliczności i w poszukiwaniu bezpieczeństwa opuszcza miejsce stałego pobytu, zamieszkuje w obcym państwie lub na innym terytorium własnego kraju, której przysługuje pomoc ze strony innych państw i właściwych organizacji. Okoliczności te to obawa przed prześladowaniem, konflikt wojenny, przemoc lub inne zdarzenia, poważnie zakłócające porządek publiczny, które wymagają ochrony międzynarodowej. W …

Uchodźczyni, uchodźca Read More »

Trauma wojenna

– silny uraz psychiczny, często wykraczający poza granice ludzkiej wytrzymałości na stres, który został wywołany przez doświadczenie wojny. Ważne, by pamiętać, że nie każda osoba w kryzysie uchodźczym, uciekająca przed wojną w Ukrainie czy w innym miejscu na świecie, doświadczyła traumatycznych wydarzeń.

Seniorki i seniorzy

– zróżnicowana grupa osób pomiędzy 60. a 100. rokiem życia. Starzenie się to indywidualny proces, zależny od sytuacji społecznej, gospodarczej czy politycznej. Dlatego nie sposób zdefiniować „typowej” osoby starszej. Starzenie się dotyczy ludzi w różnym wieku: 60–75 lat (wczesna starość), 75–90 (późna starość), 90+ (długowieczność).

Rozmowa

– jedna z podstawowych i najlepszych metod pracy w uchodźczym środowisku międzykulturowym (patrz → Poradnia → Zasady Pierwszej Pomocy Psychologicznej).

Różnorodność kulturowa

– zasada, która uznaje i legitymizuje nie tylko różnice kulturowe pomiędzy odrębnymi grupami ludzi, ale także samo istnienie rozmaitych kultur, ich współistnienie i wzajemne oddziaływanie. Pozwala docenić przejawy kultury właściwe dla danego społeczeństwa, kraju lub regionu, daje pole do akceptacji i wzajemnego dzielenia się cechami tej lub innej kultury w danym miejscu na świecie. Pojęcie …

Różnorodność kulturowa Read More »

Różnice kulturowe

– „dwie satelity – jeden kosmos”, tak metaforycznie można opisać sytuację, w której napotyka się różnice kulturowe. Wychowanie w danej kulturze sprawia, że rzeczywistość postrzegana przez człowieka filtrowana jest przez pryzmat pewnych założeń dotyczących życia społecznego, nie do końca sformułowanych i uświadomionych, a które ukierunkowują myśli i wpływają na zachowania. To powoduje, że system norm, …

Różnice kulturowe Read More »

Przystanek

– miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej i jednocześnie metafora pracy z osobami w kryzysie uchodźstwa, pozwalająca zrozumieć rolę osób pomagających i wspierających, kojarzącą się z funkcją „przystanku”; osoby te dostają konkretny czas na spotkanie, nie wiedzą, jak długo będą w kontakcie, nie oczekują podziękowań, nie oceniają, nie wychodzą ze …

Przystanek Read More »

Potrzeba

– odczuwalny brak czegoś. Zadaniem zespołów realizujących projekty w obszarze pracy z osobami doświadczającymi uchodźstwa jest przede wszystkim wsłuchanie się w ich potrzeby i w miarę możliwości – zaspokojenie ich w pierwszej kolejności, szczególnie gdy dotyczą potrzeb podstawowych, jakimi są prawo do odpoczynku, zdrowia psychicznego itp. Działania aktywizacyjne to zadania nie pierwszej kolejności. Migrantki i …

Potrzeba Read More »

Pierwsza Pomoc Psychologiczna

(w skrócie: PPP) – humanitarna, wspierająca reakcja na drugiego człowieka, który cierpi i może potrzebować wsparcia. PPP szanuje godność, kulturę i możliwości danej osoby. Obejmuje: zapewnienie praktycznej opieki i wsparcia, które nie jest natarczywe; ocenę potrzeb i obaw; pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb (np. jedzenie i woda, informacje); wysłuchanie potrzebujących wsparcia, ale nie naciskanie na …

Pierwsza Pomoc Psychologiczna Read More »

Migrant

– osoba, która z różnych powodów, i na dłużej niż rok, przeprowadza się poza miejsce stałego zamieszkania zarówno w obrębie kraju, jak i za granicę, tymczasowo lub na stałe, dobrowolnie albo przymusowo, legalnie lub nielegalnie. Termin ten obejmuje m.in. osoby migrujące w związku z pracą czy studentów międzynarodowych. Często słowo „migrant” jest dziś używane jako …

Migrant Read More »